2421071944 Τέρμα Κύπρου, Βόλος chalastaras1@hotmail.com